محصولات PTFE

Sizes

Materials

Type

Moulded: 40-1300 mm

Extruded: 9-165 mm

PTFE Virgin Gr. A/B By Standard BS6564

PTFE + 25% Glass Fiber

PTFE +15% Graphite

PTFE +25% Soft Carbon

PTFE +40% Bronz+2% Carbon

PTFE + 25%Carbon Graphite

                 

Tubes

Moulded: 30-300 mm

Extruded: 3-500 mm

Rods

Moulded: Thickness:

4-100

Sheets

Thickness : 0.5-6 mm

Skived Tapes

Width: 4-50mm

Tickness: 1.5-5 mm

Bearing Tapes

1000*1000-1200*1200

Tickness: 4.5-6 mm

Dimplet Sheets and Discs

All sizes of Seat,Seals and Snap rings of the valves

Finished Products

Cut & Incut

OD: 6mm – 62.2 mm

Backup Rings

ID:1.7 mm -53

O-Rings

Thickness :2 mm

 lengh: 33m

Calfim

Dimention :1.500*1.500

Thickness: 1.5-3 mm

Gaskets

تکنولوژی اکستروژن  (Extruded)یکی از روش‌های شکل دهی شمش‌های نیم ساخته است که برای کاهش ضخامت یا سطح مقطح این مواد به کار می‌رود.

 تکنولوژی Moulded  به صورت فشردگی مواد خام قبل از تولید محصولنیم ساخته میباشد.

کاتالوگ محصولات PTFE